Obchodné podmienky

 
 

Prevádzkovateľ obchodu:
Golden Tree s.r.o
Topoľčianska 12
851 05 Bratislava

IČO: 50714091
DIČ: 2120455249
IČ DPH: SK2120455249
 

OBJEDNANIE A DODANIE TOVARU
1. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil so znením týchto obchodných podmienok. 
2. Všetky odoslané objednávky sú považované za záväzné. 
3. Každá objednávka bude ihneď po odoslaní potvrdená formou e-mailovej správy, čím dôjde k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Potvrdzujúca e-mailová správa bude zaslaná na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri registrácii (objednávke) a bude obsahovať tieto informácie: údaje o zákazníkovi, dodaciu adresu, informácie o objednanom tovare, počet kusov objednaného tovaru, atď. 
4. Kupujúci je povinný pri registrácii (objednávke) uvádzať i telefonický kontakt. 
5. Ak zákazník po prijatí potvrdenia objednávky zistí, že je niektorý z údajov chybný alebo nedostatočne vyplnený, je jeho povinnosťou oznámiť túto skutočnosť čo najskôr predávajúcemu. Najlepšie e-mailom na adresu info@goldenargan.sk.
6. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak nesplní kupujúci túto povinnosť, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a požadovať od kupujúceho náhradu škody, ktorá touto nečinnosťou kupujúceho predávajúcemu vznikla.
7. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s touto službou. 
8. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu, alebo o inom poškodení zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia zásielky nebude braný ohľad. 


PLATOBNÉ PODMIENKY
Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: 
a) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho s číslom účtu: 5126554351/0900, IBAN: SK6609000000005126554351
b) na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke 
c) v prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorým je číslo objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na vyššie uvedený bankový účet predávajúceho.


REKLAMÁCIE
1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru, vrátane podmienok uplatnenia rozporu s kúpnou zmluvou upravuje kúpna zmluva (vrátane obchodných podmienok).
2. Ku každému tovaru je prikladaný daňový doklad - faktúra, ktorý slúži zároveň ako záručný list. 
3. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom predajného dokladu v prípade, že je zásielka doručená zmluvným prepravcom. 
4. Kupujúci je po odovzdaní tovaru predávajúcim (osobne, poprípade zmluvným prepravcom) povinný tovar prehliadnuť. Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi objednaným tovarom a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve), je povinný podať ihneď (najneskôr do 2 dní) písomnú ​​správu adresovanú na meno obchodníka, ktorý vyhotovil daňový doklad. Pokiaľ tak neurobí, neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.
5. Reklamáciu je nutné uplatniť u predávajúceho osobne, alebo písomnou formou spolu s označením vady, uvedením požadovaného nároku zo zodpovednosti za vady a zaslaním chybného tovaru.


PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie musí byť v tejto lehote predávajúcemu preukázateľne doručené a to buď písomne ​​na adresu Golden Tree s.r.o., Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava, alebo na adresu jeho elektronickej pošty info@goldenargan.sk.
2. Ak sa kupujúci rozhodne využiť právo na odstúpenie od zmluvy, musí kupujúci nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, bez zbytočného odkladu po vyššie uvedenom odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy poslať späť na adresu prevádzky predávajúceho. V rovnakej lehote je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.
3. Náklady spojené s vrátením tovaru nesie v plnom rozsahu kupujúci.
4. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu dovtedy, kým mu kupujúci tovar neodovzdá alebo nepreukáže, že tovar kupujúcemu odoslal. Kupujúci je povinný pred odoslaním tovaru kontaktovať na www.goldenargan.sk na adrese info@goldenargan.sk.
5. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
6. V prípade, že tovar vrátený kupujúcim bude poškodený alebo opotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu v súlade s ustanovením Občianskeho zákonníka nárok na náhradu škody, ktorá môže dosiahnuť až plnú cenu tovaru. Tento nárok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
7. Ak nebude tovar vrátený v pôvodnom obale, bude od kúpnej ceny, ktorá má byť vrátená kupujúcemu, v súlade s ustanovením Občianskeho zákonníka, mimo nákladov a prípadného zápočtu podľa predchádzajúceho odseku odpočítaná aj suma na zaobstaranie nového obalu, ako náklad predávajúceho spojený s vrátením tovaru kupujúcim, spotrebiteľom.


ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar v čo najrýchlejšom čase. Ak predávajúci nebude môcť expedovať tovar (z dôvodu vypredania zásob a pod. ...), upovedomí zákazníka, najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia záväznej objednávky, o situácii a ponúknuť mu náhradné riešenie. 
2. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť ku každej objednávke daňový doklad a odovzdať ho zákazníkovi.
3. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak zákazník už v minulosti nesplnil svoj záväzok prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu. 
4. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným (z dôvodu vypredania tovaru a pod. ...), ak sa nedohodne so zákazníkom na novom plnení. O tejto skutočnosti musí byť kupujúci vždy informovaný.
5. Predávajúci v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za škody spôsobené stratou prihlasovacieho mena a hesla. 
6. V prípade, že zákazník uhradí platbu za objednávku pred dodaním tovaru a predávajúci nebude schopný túto objednávku uskutočniť, zaväzuje sa predávajúci vrátiť kupujúcemu bezodkladne plnú sumu späť. 
7. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. 
8. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú sumu. S konečnou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením. 
9. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby nikto nemal prístup k jeho prihlasovaciemu menu a heslu, ktoré vyplnil pri registrácii. 
10. Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku do doby, než dôjde k odoslaniu objednaného tovaru predávajúcim alebo po tejto dobe odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s článkom vyššie (Právo na odstúpenie od zmluvy). 
11. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru po predchádzajúcom uhradení kúpnej ceny predávajúcemu. 


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Prevádzkovateľ internetového obchodu prehlasuje a zaväzuje sa, že akékoľvek osobné údaje fyzických osôb budú využité v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, výhradne na účel realizácie práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenia kúpnej zmluvy a pre vykonanie nevyhnutných účtovných operácií, vyhotovenie daňového dokladu alebo identifikácie platieb fyzických osôb vykonaných bankovým prevodom.
2. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov pre vyššie uvedený účel v databáze predávajúceho i po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný na doručenie tovaru.